• Strony Wizytówki

  Unikalny projekt dopasowany do Twoich potrzeb. Responsywny Layout dostosowany do urządzeń mobilnych.
  +Zobacz
 • Sklep internetowy

  Oferujemy Ci wydajny i skalowalny system sklepowy, który pozwoli na zaawansowane, ale intuicyjnie zarządzanie zamówieniami oraz asortymentem Twojego sklepu.
  +Zobacz
 • 1
 • 2

Regulamin

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną.
www.pro-multimedia.pl
Rozdział I Informacje ogólne
W niniejszym Regulaminie następujące wyrażenia i określenia będą miały znaczenie zgodne z podanymi poniżej definicjami, zapisanymi z dużej litery w celu podkreślenia, że jest to pojecie zdefiniowane:1) „Usługodawca” lub ”Twórca”- przedsiębiorstwo działające pod firmą „Pro Multimedia” zarejestrowane pod adresem: ul Salezego 6 00-392 Warszawa 2) „Usługobiorca”- osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie mająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, będąca stroną umowy o czasowe i odpłatne korzystanie z wybranego oprogramowania komputerowego oferowanego przez Usługodawcę. 3) „Strona Internetowa”- dokument napisany w formacie HTML, Java Script, PHP lub inny o podobnym przeznaczeniu, udostępniony w Internecie przez Usługodawcę, zlokalizowany pod adresem (domeną): www.pro-multimedia.pl
Art. 1
1. Niniejszy regulamin stanowi integralną część każdorazowo zawieranej przez Usługodawcę umowy z  Usługobiorcą (dalej zwana „Umową”), o ile strony nie postanowiły na piśmie inaczej. 2. Każda ze stron Umowy jest zobowiązana do przestrzegania postanowień niniejszego regulaminu. 3. W przypadku, gdy jedna ze stron Umowy postępuje w sposób sprzeczny z postanowieniami ust. 2, druga strona może wezwać do zaniechania naruszeń wyznaczając w tym celu odpowiedni termin z zagrożeniem, że po jego bezskutecznym upływie będzie uprawniona do rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym.
Art. 2
1. Adresem do korespondencji z Usługodawcą jest adres rejestracji przedsiębiorstwa. 2. Pozostałe dane kontaktowe: a) E-mail: biuro@pro-multimedia.pl
Rozdział II Ochrona danych osobowych.
Art. 3
1. Wypełnienie i przesłanie formularza zamówienia dostępnego na Stronie Internetowej w celu zawarcia Umowy z Usługodawcą jest obligatoryjne i oznacza zgodę Usługobiorcy na przetwarzanie jego danych osobowych wyłącznie na potrzeby realizacji zamówienia i prowadzenia statystyki sprzedaży. 2. Obowiązek, o którym mowa w ust. 1 wynika z art. 23 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, oraz art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
Art. 4
Administratorem danych osobowych Usługobiorcy jest przedsiębiorstwo Pro Multimedia.
Art. 5
1. Dane osobowe Usługobiorcy są poufne oraz nie są udostępniane osobom trzecim. 2. Dane osobowe Usługobiorcy przechowywane są: a) w sposób uniemożliwiający ich identyfikacje przez osoby trzecie; b) w okresie nie dłuższym niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu ich przetwarzania.
Art. 6
Usługobiorca posiada prawo do: a) wglądu; b) korekty; c) uaktualnienia d) uzupełnienia; e) usunięcia; swoich danych osobowych w każdym czasie, w zakresie nie uniemożliwiającym realizację zawartej z Usługodawcą Umowy lub nie uniemożliwiającym dochodzenie roszczeń przez Usługodawcę z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej.
Rozdział III Rodzaj i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną.Art. 7
Usługodawca udostępnia Usługobiorcy do korzystania odpłatnie i czasowo program komputerowy (dalej zwany „Programem” lub „Oprogramowaniem”), umożliwiający tworzenie i modyfikowanie stron internetowych w ramach wybranego pakietu: umożliwiający zarządzanie wirtualną platformą sprzedaży- sklepem internetowym.
Art.8
1. Pakiety, o których mowa w art. 7 udostępniane są, w zależności od zawartej Umowy na okres: a) 6 miesięcy b) 12 miesięcy c) 24 miesięcyliczony od dnia rozpoczęcia świadczenia usługi zgodnie z postanowieniami art. 25 niniejszego regulaminu.2. Każdy z pakietów umożliwia wykorzystanie serwera usługodawcy z następującymi dobowymi ograniczeniami: a) Pakiet 6 miesięczny- do 100 odwiedzin strony na dobę; b) Pakiet 12 miesięczny- do 150 odwiedzin strony na dobę; c) Pakiet 24 miesięczny- do 200 odwiedzin strony na dobę.3. Przekroczenie wykorzystania serwera, o którym mowa w ust. 2 jest podstawą do zwiększenia wynagrodzenia Usługodawcy, stosownie do spowodowanych tym dodatkowych kosztów jego utrzymania i wymaga powiadomienia na piśmie bądź w drodze wiadomości elektronicznej Usługobiorcę.4. Brak zgody Usługobiorcy na zwiększenie wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 3 jest podstawą do wypowiedzenia umowy przez strony ze skutkiem natychmiastowym.
Art. 9
1. Szczegółowe parametry (zakres usługi) i całkowity koszt udostępnienia każdego z pakietów wraz z udzielaną licencją, dostępne są  na Stronie Internetowej Usługodawcy w zakładce „cennik”. 2. Wszelkie opłaty z tytułu zawartej Umowy uiszczane są przez Usługobiorcę z góry, nie później niż do dnia poprzedzającego pierwszy dzień okresu, którego dana płatność ma dotyczyć.
Rozdział IV Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną.Art. 10
Zabrania się: a) wykorzystywania Programu, poszczególnych jego elementów, w tym dostępnych szablonów w zakresie nie związanym bezpośrednio z realizacją celu zawartej z Usługodawcą Umowy; b) wglądu, udostępniania, modyfikacji bądź jakiejkolwiek innej zmiany kodu źródłowego Programu. c) wprowadzania kodów programistycznych PHP, ESQUEL, JAVA, JAVA SCRIPT oraz innych o podobnym działaniu w panelu administracyjnym Oprogramowania , mających na celu zniszczenia administracji swojej lub innych użytkowników.
Art. 11
1. Program komputerowy może być wykorzystywany wyłącznie na  serwerze wskazanym przez Usługodawcę. 2. Dostęp Usługobiorcy do zawartości serwera, w zakresie przekraczającym cel wiążącej strony Umowy jest zabroniony.
Art. 12
Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za: a) utratę treści bądź niewłaściwe wprowadzenie danych do systemu teleinformatycznego przy realizacji Umowy; b) nieautoryzowane udostępnienie hasła do panelu administracyjnego Usługobiorcy  przyczyn od siebie niezależnych i niezawinionych, bądź dotyczących wyłącznie Usługobiorcy.
Art. 13
Usługobiorca: 1. zobowiązuje się do nie zamieszczania na serwerach Usługodawcy treści (w tym zdjęć i innych materiałów) o  charakterze bezprawnym, oraz treści pornograficznych lub innych szkodliwych dla osób małoletnich.2. ponosi wyłączną odpowiedzialność za działanie naruszające postanowienia ust. 1.
Art. 14
Usługobiorca zobowiązuje się w okresie trwania Umowy zamieścić na użytkowanej przez siebie stronie internetowej (wraz z podstronami) w  sposób widoczny i  nie budzący wątpliwości oznaczenie praw autorskich Usługodawcy do wykorzystywanego Oprogramowania komputerowego.
Art. 15
Usługobiorca oświadcza, że jest mu wiadome, iż: 1. Do poprawnego działania Oprogramowania Usługodawcy wymagane jest spełnienie następujących, minimalnych parametrów technicznych podłączonego do sieci teleinformatycznej komputera Usługobiorcy: a) Procesor: 800 MHz 32 lub 64 bitowy b) Pamięć RAM 512 MB c) Karta graficzna SVGA 1280 x 800 d) Wolne miejsce na dysku twardym:1GB e) System komputerowy: Windows Vista lub wersje nowsze MAC OS X LEOPARD2. Oprogramowanie Usługodawcy działa poprawnie na najnowszych (zaktualizowanych), powszechnie używanych przeglądarkach internetowych oraz z najnowszą wersją oprogramowania JAVA.
Art.16
Rodzaj i zakres stosowanych środków zabezpieczających Oprogramowanie przed nieuprawnioną ingerencją został opisany w zakładce „Bezpieczeństwo” znajdującej się na Stronie Internetowej Usługodawcy.
Rozdział V Licencja
Art. 17
Oprogramowanie, o którym mowa w art. 7 niniejszego regulaminu jest objęte ochroną praw Twórcy.
Art. 18
1. Twórca udziela każdorazowemu Usługobiorcy licencji niewyłącznej na korzystanie z Oprogramowania w zakresie i na czas trwania wiążącej strony Umowy. 2. Usługobiorca jest uprawniony do zbycia na rzecz osoby trzeciej praw z udzielonej licencji pod warunkiem przystąpienia nabywcy do Umowy w miejsce zbywcy. 3. O zamiarze zbycia praw z licencji Usługobiorca jest obowiązany poinformować Twórcę. 4. Dokonanie zbycia praw z licencji bez zachowania rygoru opisanego w ust. 3 skutkuje jego nieważnością.
Rozdział VI Zawarcie Umowy
Art. 19
Wszelkie ogłoszenia, reklamy, cenniki, produkty i inne informacje prezentowane na Stronie Internetowej skierowane do ogółu lub do poszczególnych osób stanowią zaproszenie do zawarcia Umowy  i nie mogą być poczytywane jako oferta w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego.
Art. 20
1. Wypełnienie i przesłanie wypełnionego formularza zamówienia  dostępnego na  Stronie Internetowej jest równoznaczne ze złożeniem przez Usługobiorcę oferty. 2. Przesyłając oświadczenie w sposób wskazany w ust. 1 Usługobiorca tym samym potwierdza swoją tożsamość oraz prawdziwość danych w nim zawartych.
Art. 21
1. Umowę poczytuje się za zawartą w chwili otrzymania przez składającego ofertę, oświadczenia o jej przyjęciu (potwierdzenie złożenia zamówienia) określającego: a) datę złożenia zamówienia b) rodzaj zamówienia c) okres świadczenia usługi d) łączną cenę brutto zamówionej usługi e) sposób dokonania zapłaty
2. Umowę poczytuje się za zawartą w miejscu siedziby Usługodawcy z chwili zawarcia Umowy.
3. Oświadczenie o przyjęciu oferty następuje w formie wiadomości elektronicznej, wysłanej na podany przez Usługobiorcę w formularzu zamówieniowym adres e-mail.
Art. 22
1. Zamieszczone na Stronie Internetowej ceny świadczonych usług (w ramach dostępnych pakietów) są cenami brutto 2. Podana na Stronie Internetowej informacja o cenie świadczonych usług ( w ramach dostępnych pakietów) obowiązuje do czasu jej zmiany lub odwołania. 3. Zmiana lub odwołanie, o której mowa w ust. 2 nie może nastąpić po zawarciu wiążącej Umowy z Usługobiorcą, chyba że strony zgodnie postanowią inaczej.
Rozdział VII Wykonanie Umowy
Art. 23
1. Zapłata za zamówioną usługę (wybrany pakiet) jest dokonywana przez Usługobiorcę na wskazany w art. 2 ust. 2 niniejszego regulaminu rachunek bankowy Usługodawcy. 2. Po uprzednim kontakcie telefonicznym istnieje możliwość dokonania zapłaty, o której mowa w ust. 1 w siedzibie Usługodawcy.
Art. 24
Realizacja zamówionej usługi w ramach wykupionego przez Usługobiorcę pakietu rozpoczyna się w przeciągu siedmiu dni roboczych liczonych od: a) odnotowania zapłaty na rachunku bankowym Usługodawcy; b) dokonania płatności w siedzibie Usługodawcy w sposób określony w art. 23 ust. 2 niniejszego regulaminu.
Art. 25
1. W przypadku, gdy nie jest możliwe wykonanie zobowiązania z powodu przejściowej niemożności spełnienia świadczenia o właściwościach zamówionych przez Konsumenta, Usługodawca może zwolnić się z zobowiązania przez spełnienie świadczenia zastępczego, odpowiadającego tej samej jakości i przeznaczeniu oraz za tę samą cenę, informując zarazem Konsumenta na piśmie o jego prawie nieprzyjęcia tego świadczenia i odstąpienia od Umowy. 2. W przypadku o którym mowa w ust. 1, Konsument ma prawo odstąpić od Umowy w sposób i na zasadach określonych w art. 26 niniejszego regulaminu.
Rozdział VIII Odstąpienie od Umowy i Reklamacje
Art. 26
1. Konsument może, bez podania przyczyny odstąpić od Umowy z Usługodawcą składając stosowne oświadczenie w formie pisemnej w terminie dziesięciu dni od dnia jej zawarcia. 2. Do zachowania terminu wskazanego w ust. 1 wystarczy wysłanie pisemnego oświadczenia przed jego upływem. 3. Podpisane oświadczenie przesyła się listem pocztowym wysłanym za potwierdzeniem odbioru bądź w formie zeskanowanego dokumentu na adres e-mail wskazany w art. 2 ust. 2 niniejszego regulaminu. 4. Wzór oświadczenia dostępny jest w załączniku do regulaminu ( zał. nr 1) 5. Zaliczka która została wpłacona na poczet wykonania usługi jest bezzwrotna w momencie w którym Usługobiorcy zostaje przekazany pierwszy projekt usługi.
Art. 27
Reklamacje Usługobiorców przyjmowane są w wybranej przez nich i wysłanej na adres Usługodawcy formie: a) wiadomości elektronicznej b) listu pocztowego wysłanego za potwierdzeniem odbioru.
Art. 28
1. Usługobiorca zobowiązany jest niezwłocznie poinformować Usługodawcę o przyczynie reklamacji, załączając do przekazywanej informacji szczegółowy opis niezgodności wykonanej usługi z Umową. 2. Wzór formularza reklamacyjnego dostępny jest w załączniku do niniejszego regulaminu. (zał. nr 2)
Art. 29
Reklamacje rozpatrywane są w przeciągu 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia, o którym mowa w art. 27 niniejszego regulaminu.
Rozdział IX Postanowienia końcowe
Art. 30
1. Wszelkie spory wynikające z Umów zawieranych pomiędzy Usługodawcą a Usługobiorcą, lub w związku z nimi, będą przedmiotem postępowania mediacyjnego. 2. Gdyby w terminie 30 dni od wyznaczenia mediatora lub w innym dodatkowym terminie uzgodnionym przez strony mediacja nie doprowadziła do zawarcia ugody, spór zostanie ostatecznie rozstrzygnięty przed sądem ogólnie właściwym.
Art. 31
1. Wszelkie zmiany, korekty lub uzupełnienia regulaminu wchodzą w życie z chwilą ich wprowadzenia i umieszczenia na Stronie Internetowej Usługodawcy. 2. Dokonane zmiany, korekty lub uzupełnienia regulaminu, o których mowa w ust. 1 nie mają wpływu na Umowy zawarte przed ich wejściem w życie, chyba że Usługobiorca wyrazi na to pisemna zgodę.
Zał. nr 1 do regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną – formularz oświadczenia o odstąpieniu od umowy  
……………………… (miejscowość, data)
Usługobiorca: Imię i Nazwisko (nazwa firmy): …………………………………………………………………………………………………….. Adres zwrotny: ………………………………………………………………………………………………………………………. Telefon kontaktowy: ……………………………………………………………………………………………………………….. e-mail: …………………………………………………………………………………………………………………………………. Usługodawca: Pro Multimedia ul Salezego 6 m 123 00-392 Warszawa e-mail: biuro@pro-multimedia.pl Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość Oświadczam, ze zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzona przez produkt niebezpieczny odstępuję od umowy – usługa (nazwa): ………………………………………………………. z dnia…………………………… . Proszę o zwrot kwoty…………………………zł słownie: …………………………………………………………………………. na konto nr ……………………………………………………………………………………………………………………………. lub przekazem pocztowym na adres ……………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………….. podpis usługobiorcy
Zał. nr 2 do regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną – formularz reklamacyjny
FORMULARZ REKLAMACYJNY
Usługobiorca: Imię i Nazwisko (nazwa firmy): …………………………………………………………………………………………………….. Adres zwrotny: ………………………………………………………………………………………………………………………. Telefon kontaktowy: ……………………………………………………………………………………………………………….. e-mail: …………………………………………………………………………………………………………………………………. Usługodawca: Pro Multimedia ul Salezego 6 m 123 00-392 Warszawa e-mail: biuro@pro-multimedia.pl
USŁUGA ZGŁASZANA DO REKLAMACJI:  
Nazwa usługi: ………………………………………………………………………………………………………………………….. Opis wad/uszkodzeń/okoliczności powstania: …………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………… W wyniku istnienia wady w zrealizowanej usłudze proszę o jej poprawienie na taką samą wolną od wad. W przypadku braku możliwości dokonania naprawy proszę o zwrot zapłaconej ceny: …………………………………………………………………………………………………………………………………………… przelewem na mój rachunek bankowy w Banku:…………………………………………………………………………………. nr rachunku:…………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………….. podpis usługobiorcy
UWAGA: Reklamacja nie będzie rozpatrzona bez poprawnie wypełnionego zgłoszenia reklamacyjnego uniemożliwiającego realizację reklamacji.